Terms Of Use
 

เงื่อนไขการให้บริการ(Terms of Use)

video.hunsa.com (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า "Video Hunsa") เป็นเจ้าของ และผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์นี้ ต้องเป็นไปตามข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้ ซึ่งท่านควรอ่านอย่างละเอียด การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆ ของเว็บไซต์นี้ ถือว่า ท่านยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการนี้

เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์

Video Hunsa เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูล ในทุกๆ หน้าของเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูล และส่วนประกอบนั้น โดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยมิได้รับอนุญาตจาก Video Hunsa

Video Hunsa เป็นเจ้าของเครื่องหมายทางการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ Video Hunsa ไม่อนุญาต หรือยินยอมให้มีการใช้เครื่องหมายทางการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า โดยไม่ได้รับการยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า จาก Video Hunsa

 

การใช้ข้อมูล และส่วนประกอบต่างๆ

ข้อมูล และส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์นี้ อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไชต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการ และดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม Video Hunsa มิได้ให้การรับรอง หรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และมิได้สื่อโดยนัยว่า Video Hunsa ให้การรับรอง หรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น

การที่ท่านเลือกเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าท่านยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว Video Hunsa ขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัย ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น ก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว

 

ไม่มีการรับประกัน

Video Hunsa ก็ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูล มีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส ทั้งนี้ Video Hunsa จะไม่รับผิด สำหรับความผิดพลาด หรือการละเว้นใดๆ ในข้อมูล และส่วนประกอบนั้น

 

ข้อจำกัดความรับผิด

Video Hunsa จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสีย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือการที่บุคคลใดๆ ไม่สามารถเข้าใช้ได้ นอกจากนั้น Video Hunsa จะไม่รับผิดต่อความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า Video Hunsa หรือตัวแทนของ Video Hunsa จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น

วีดีโอที่ถูกแสดงบนหน้าเว็บ เกิดขึ้นจากการ เผยแพร่ โดยสาธารณชน และ ได้เผยแพร่แบบอัตโนมัติ
ผู้ดูแลเว็บไซต์แห่งนี้ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย และไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ผู้ชมจึงต้องใช้วิจารณญาณ
ในการกลั่นกรองด้วยตัวเอง และถ้า ท่านพบเห็นข้อความ หรือ คลิปวีดีโอ ใดๆ ที่ ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม
กรุณาแจ้งลบมาที่ vidadmin@hunsa.com เพื่อจะได้ ดำเนินการลบทันที

Video Hunsa ไม่รับรองความสมบูรณ์ของข้อมูล วีดีโอ ข่าวสาร บทความ การเชื่อมโยงเว็บไซต์ รูปภาพ และข้อมูลอื่นๆในเว็บไซต์ และไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น จากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้เว็บไซต์นี้ หรือการตีความข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทยที่มีผลใช้บังคับ